TOPlist
„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

detský domov púchovDetský domov (ďalej len DeD) je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovných opatrení. Patrí medzi najstaršie formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Detský domov Púchov sídli v centre mesta na Štefánikovej ulici č. 832. Mesto Púchov so svojou bohatou historickou, priemyselnou, kultúrnou a športovou minulosťou i súčasnosťou, leží na strednom Považí a dnes má približne 20 000 obyvateľov.

Sme štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je v súčasnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci realizácie princípu humanizácie a demokratizácie výchovy detí v detských domovoch aj DeD Púchov z pôvodného zariadenia s kapacitou 60 miest pre deti od 0 do 3 rokov je od 1.9.2005 domovom pre maximálne 28 detí. V súčasnosti majú najstaršie deti 14 rokov.

Starostlivosť deťom v DeD Púchov je v súčasnosti poskytovaná v 1 špecializovanej samostatnej skupine pre deti s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, kombináciou týchto postihnutí a pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a v 1 samostatnej skupine rodinného typu v rodinnom dome v Púchove – Horných Kočkovciach. Od roku 2005 zabezpečujeme starostlivosť o deti aj prostredníctvom 6 profesionálnych rodín.


Aktualizované: 16. 02.2017

Darujte nám 2%
z vaších daní a
podporte tak
Detský domov
v Púchove

Vítame vás na webstránke Detského domova Púchov

85.rokov
Detský domov Púchov / Občianske združenie

DETSKÝ DOMOV PÚCHOV
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
ded.pu@stonline.sk

Copyright © 2017 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Sponzori     |     Faktúry     |     Kontakt

Občianske združenie


Napísali
o nás

Sponzori

Faktúry

Kontakt

Z nášho
života

História

Aktuality

O nás

2_zdane_ded.pdf