„Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať
a do ktorej máme písať.“ 
Rosseger

Kontakt

90.rokov

Občianske združenie


Napísali
o nás

Dokumenty

Sponzori

Z nášho
života

História

O nás

detský domov púchovDetský domov (ďalej len DeD) je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Detský domov Púchov sídli v centre mesta na Štefánikovej ulici č. 832. Mesto Púchov so svojou bohatou historickou, priemyselnou, kultúrnou a športovou minulosťou i súčasnosťou, leží na strednom Považí a dnes má približne 20 000 obyvateľov.

Sme štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je v súčasnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci realizácie princípu humanizácie a demokratizácie výchovy detí v detských domovoch aj DeD Púchov z pôvodného zariadenia s kapacitou 60 miest pre deti od 0 do 3 rokov je od 1.9.2017 domovom pre maximálne 37 detí.

Starostlivosť deťom v DeD Púchov je od 01.09.2017 poskytovaná v kmeňovej budove v:

1špecializovanej samostatnej skupine pre deti s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, kombináciou    týchto postihnutí a pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím;

1 špecializovanej samostatnej skupine pre deti s mentálnym postihnutím.

 a v 1 samostatne usporiadanej skupine v rodinnom dome v Púchove – Horných Kočkovciach.

Od roku 2005 zabezpečujeme starostlivosť o deti aj prostredníctvom 6 profesionálnych rodín, ktoré máme    rozmiestnené v okresoch Púchov, Ilava, Žilina, Prievidza.


Od 01.01.2019 dochádza k transformácii Detského domova Púchov, v dôsledku čoho mení aj svoj názov na Centrum pre deti a rodiny Púchov. Súčasne s tým rozširuje svoje kompetencie o vykonávanie ambulantnej a terénnej formy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií.

Navýšením počtu zamestnancov o 4 sociálnych pracovníkov a 2 psychológov vznikajú ambulancie v Púchove a v Považskej Bystrici.

Našim cieľom je svojim láskavým prístupom a postojom aj naďalej:

• zabezpečovať deťom komplexnú starostlivosť;

• pomáhať rodinám zvládnuť ich životné krízy;

• budovať pozitívnu spoluprácu na všetkých úsekoch a úrovniach riadenia;

• vytvárať pozitívny obraz o nás na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Sú to náročné výzvy pre nás všetkých a vyžaduje si to tímovú spoluprácu centra, širšej rodiny a pomáhajúcich inštitúcií.


Darujte nám 2%
z vaších daní a
podporte tak
Detský domov
v Púchove

Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Púchov

Centrum pre deti a rodiny Púchov / Občianske združenie 2_zdane_ded.pdf

Od 01.01.2019 dochádza k transformácii Detského domova Púchov, v dôsledku čoho mení aj svoj názov na Centrum pre deti a rodiny Púchov. Súčasne s tým rozširuje svoje kompetencie o vykonávanie ambulantnej a terénnej formy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií.

Navýšením počtu zamestnancov o 4 sociálnych pracovníkov a 2 psychológov vznikajú ambulancie v Púchove a v Považskej Bystrici.

Našim cieľom je svojim láskavým prístupom a postojom aj naďalej:

zabezpečovať deťom komplexnú starostlivosť;

pomáhať rodinám zvládnuť ich životné krízy;

budovať pozitívnu spoluprácu na všetkých úsekoch a úrovniach riadenia;

vytvárať pozitívny obraz o nás na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Sú to náročné výzvy pre nás všetkých a vyžaduje si to tímovú spoluprácu centra, širšej rodiny a pomáhajúcich inštitúcií.

Program Centra pre deti a rodiny

Výročné správy

Objednávky, zmluvy, faktúry

Kariéra

Organizačná štruktúra a poriadok

Právne predpisy a dokumenty

Slobodný prístup k informáciám

Ochrana osobných údajov

Centrum pre deti a rodiny Púchov
Štefánikova 832  
020 01 Púchov

Tel: +421 42 4631 244
Tel./Fax: +421 42 4642 378

IČO: 35 995 106

E-mail:
cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com

Copyright © 2021 dedpuchov.sk. Všetky práva vyhradené.

O nás     |     História     |     Z nášho života     |     Občianske združenie     |     Napísali o nás     |     Dokumenty     |     Sponzori     |     Kontakt